ക്ലിപാർട്ടുകൾ വാങ്ങുക - ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്സിനുള്ള ഉപയോഗ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം


ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും (ക്ലിപാർട്ടുകൾ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഇ-കാർഡുകൾ, ആനിമേഷനുകൾ, പ്രിന്റ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ, വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ, എംബ്രോയ്ഡറി ടെംപ്ലേറ്റുകൾ മുതലായവ) സൗജന്യമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വാണിജ്യേതര ഞങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും, വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഉപയോഗത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:


1. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിലവിലുള്ള ഗ്രാഫിക്‌സിന്റെ ഉപയോഗാവകാശം നേടുക.

വോർഗെൻസ്വെയ്സ്:

ദയവായി ഇമെയിൽ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക (design.cartoon (at) gmail.com) കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക:

  • ഏത് ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
  • ഏത് പ്രോജക്റ്റിൽ / ഏത് ആവശ്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
  • പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിന്റ് റൺ / കോപ്പികളുടെ എണ്ണം എന്താണ്?
തുടർന്ന് (2-3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ) ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോൺ-ബൈൻഡിംഗ് ഓഫർ നൽകും.


2. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രാഫിക് ശേഖരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗാവകാശം നേടുക.

ഇനിപ്പറയുന്ന ശേഖരങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്:

  • ജനറൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുക (50 ഗ്രാഫിക്സ്)
  • അക്കൗണ്ടിംഗ് (50 ഗ്രാഫിക്സ്) - ഉദാഹരണം >>
  • പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് (50 ഗ്രാഫിക്സ്)
  • നിയമം (50 ഗ്രാഫിക്സ്) - ഉദാഹരണം >>
  • ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐടി) (50 ഗ്രാഫിക്സ്)
വിലകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വലുപ്പത്തെയും ഉപയോഗത്തിന്റെ ആസൂത്രിത വ്യാപ്തിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദയവായി ഇമെയിൽ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക (design.cartoon (at) gmail.com) നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

തുടർന്ന് (2-3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ) ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോൺ-ബൈൻഡിംഗ് ഓഫർ നൽകും.


3. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രൂപകല്പന ചെയ്ത ക്ലിപാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക.

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമായി ഞങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഗ്രാഫിക്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ജോലി പ്രക്രിയയെയും വിലയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ.


ClipartsFreeTeam

യുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ClipartsFree.de
© 2012-2024 www.ClipartsFree.de - ക്ലിപാർട്ടുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ജിഫുകൾ, ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ എന്നിവ സൗജന്യമായി